Garantie

Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Hammink aande opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bijnormaal gebruik ontstaan. De garantie van Hammink geldt niet indien de foutenhet gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan vanmateriaal- en fabricagefouten of indien Hammink na overleg met de opdrachtgevergebruikt materiaal of gebruikte goederen levert. Voor alle goederen en materialen die Hammink niet zelf vervaardigd verleent hijnooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantiewordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, dezeworden in rekening gebracht. Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- respectievelijk importeurs- ofgroothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gesteldegarantiebepalingen.