ALGEMENE VOORWAARDEN EVERT HAMMINK VRACHTWAGENONDERDELEN B.V. TE ALMELO, VAN WEERDEN POELMANWEG 14.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alleovereenkomsten door Evert Hammink Vrachtwagen Onderdelen B.V., gevestigd te Almelo, hierna te noemen: Hammink, aangegaan.
1.2
De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Hamminkzijn algemene voorwaarden, ongeacht of in de acceptatie voorbehouden ofwijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht.

Artikel 2: Algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden
2.1.
Hammink aanvaardt nimmer de toepasselijkheid van algemene voorwaarden vancontractspartijen en/of derden terwijl bedoelde contractspartij en/of derde door hetsluiten van de overeenkomst met Hammink uitdrukkelijk afstand doet van detoepasselijkheid van haar eigen algemene voorwaarden.

Artikel 3: Aanbiedingen
3.1.
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk andersvermeld.
3.2.
De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Hammink,exclusief omzetbelasting en exclusief emballage.
3.3.
Gegevens in drukwerken verstrekt door Hammink zijn aan wijziging onderhevigzonder voorafgaand bericht, zij binden Hammink niet.
3.4.
Hammink behoudt zich het recht voor om gedane aanbiedingen in te trekken totaan het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten alsmede zich te beroepenop een wilsgebrek/wilsontbreken indien in de door Hammink gedane offerte eenevidente fout is gemaakt die naar het oordeel van Hammink essentieel is voor de tesluiten overeenkomst.

Artikel 4: Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel vanHammink, danwel door Hammink ingeschakelde derden, binden de laatste nietvoorzover ze door Hammink niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschiktpersoneel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers diegeen procuratie hebben. Als derden zijn in dit verband te beschouwen allepersonen en ondernemingen, in welke rechtsvorm dan ook, die Hammink direct ofindirect heeft ingeschakeld bij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten.

Artikel 5: Overeenkomst
5.1.
De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voorHammink door zijn schriftelijke/mondelinge bevestiging.
5.2.
Elke met Hammink aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaardedat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulksuitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Hamminkzonodig informatie betreffende hem opvraagt, op welke wijze dan ook en, waarnodig, zal opdrachtgever hieraan volledige medewerking verlenen.
5.3.
Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz.alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Hammink inde aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouwgegeven. Eventuele aansprakelijkheid van Hammink is beperkt tot kosteloosherstel van een gebrekkig goed of vervanging van dat goed of van een onderdeelervan, één en ander ter beoordeling van Hammink.

Artikel 6: Prijzen
6.1.
Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip vanafsluiting geldende prijzen. Bij orders tot € 750,- zullen vracht-/transportkostenworden doorberekend. Bij orders boven € 750,- geschiedt levering franco huis.
6.2.
Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en bindenHammink niet. Dit geldt evenzeer voor prijzen en betalingscondities zoals die zijngenoemd de website van Hammink.
6.3.
Indien na het sluiten van de de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten,omzetbelasting of andere prijsbepalende factoren verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden,kunnen deze worden doorberekend.
6.4. 
Indien de prijsfluctuaties meer dan 2% bedraagt van de overeengekomentransactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7: Gedeeltelijke levering
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering vangoederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijkgeval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.

Artikel 8: Emballage
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en nietteruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is terbeoordeling van Hammink en geeft opdrachtgever niet het recht zijnbetalingsverplichting geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 9: Aanbetaling
Hammink is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling vanminimaal 25% te vragen. Indien door toerekenbaar tekortschieten in de nakomingvan zijn contractuele verplichtingen door Hammink, terwijl dat tekortschietenzodanig ernstig is dat de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de opdrachtgeverhet recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding,zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijkerente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10: Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door Hammink aangegeven. Wenst deopdrachtgever een zending anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraanverzonden voor rekening van opdrachtgever. In dat geval is Hammink gerechtigdom de extra kosten die hiermee gepaard gaan vooraf in rekening te brengen bijopdrachtgever, terwijl opdrachtgever gehouden is deze extra kosten integraal tevoldoen alvorens tot verzending door Hammink wordt overgegaan. Overschrijdingvan enige leveringstermijn is in dat geval geheel voor rekening en risico vanopdrachtgever.

Artikel 11: Leveringstermijnen
11.1.
Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering, ook als Hamminknadrukkelijk een vaste leveringstermijn heeft genoemd.4
11.2.
De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselenvoor Hammink zijn de goederen te leveren.
11.3.
Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door deopdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico tezijner beschikking opgeslagen. Indien Hammink om hem moverende redenen dedesbetreffende goederen niet langer wil opslaan, doet hij daarvan melding aanopdrachtgever die vervolgens nog twee dagen heeft om de goederen af te halendanwel te laten afhalen zulks tegen integrale betaling van de goederenvermeerderd met de kosten van opslag. Mocht binnen de genoemde termijn vantwee dagen opdrachtgever de goederen niet (laten) ophalen, is de overeenkomstontbonden en staan de goederen ter vrije beschikking aan Hammink.
11.4.
Indien een situatie zich voordoet als bedoeld in artikel 11.3 is Hammink gerechtigd een eventueel lagere verkoopopbrengst van de goederen te verhalen opopdrachtgever, zulks vermeerderd met wettelijke rente en kosten.

Artikel 12: Meer- en minderwerk
12.1.
Het werk omvat datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
12.2
Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamhedenmondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
12.3
Door Hammink te maken kosten tijdens de uitvoering van de overeenkomst, welkehun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekeningworden gebracht.
12.4
Indien opdrachtgever wenst dat toevoegingen en/of veranderingen in deovereenkomst plaatsvinden en deze door Hammink worden geaccepteerd, is dedaaruit voortvloeiende prijsverhoging zonder nadere aankondiging voor rekeningvan opdrachtgever.

Artikel 13: Wijziging van de opdracht
13.1
Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk ofmondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten5veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden deopdrachtgever extra in rekening gebracht, zonder dat zulks opdrachtgever rechtgeeft op ontbinding van de oorspronkelijke overeenkomst.
13.2
Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangdewijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig enschriftelijk aan Hammink ter kennis zijn gebracht, die zich het recht uitdrukkelijkvoorbehoud dat wanneer de verlangde wijzigingen redelijkerwijs niet van hem tevergen zijn, deze achterwege te laten en de oorspronkelijke overeenkomst gestandte doen. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon gegeven dan is hetrisico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening vanopdrachtgever.
13.3
Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de voor de veranderingenovereengekomen levertijd door Hammink buiten zijn verantwoordelijkheid wordtoverschreden. In een dergelijk geval is de overschrijding van de overeengekomenlevertijd geen reden voor opdrachtgever om tot ontbinding over te gaan danwelanderszins enige aansprakelijkheid aan Hammink toe te rekenen.

Artikel 14: Annuleren / ruilen
14.1
Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af tenemen, is hij verplicht de door Hammink reeds aangeschafte materialen engrondstoffen, al dan niet bewerkt of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusieflonen en sociale lasten, over te nemen.Opdrachtgever zal eveneens aan Hammink als schadeloosstelling verschuldigd zijnhet bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.Opdrachtgever is voorts verplicht Hammink te vrijwaren tegen vorderingen vanderden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van degoederen.14.2Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Hamminkzich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/ofvolledige schadevergoeding te vorderen.
14.3
Opdrachtgever zal onderdelen die Hammink speciaal voor opdrachtgever heeftbesteld nimmer kunnen annuleren, terugzenden of ruilen.
14.4
Retourzendingen zijn alleen mogelijk na uitdrukkelijke toestemming vanHammink. De opdrachtgever zal in een dergelijk geval aan Hammink altijd een bedrag van 10% van de geretourneerde goederen verschuldigd zijn, zulks met eenminimum van € 50,-. Elektrische apparaten en/of elektrische delen welkeaangesloten zijn geweest danwel op andere wijze in gebruik zijn genomen, kunnennimmer worden geretourneerd.

Artikel 15: Reclame
15.1
Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig teinspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Hammink terstondschriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen achtdagen na de dag van de levering Hammink wijst op gebreken, die bij grondigonderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met destaat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht opreclame.
15.2
Hammink dient in staat te worden gesteld tijdig ingediende reclames tecontroleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring wordenopgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
15.3
Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt eenonafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komenvoor rekening van de partij die (grotendeels) in het ongelijk wordt gesteld, tenzijanders is overeengekomen.
15.4
Indien de reclame naar het oordeel van Hammink c.q. de onafhankelijkedeskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot tenhoogste de factuurwaarde van het geleverde goed waarover terecht gereclameerdis, hetzij dit goed gratis vervangen na terugzending daarvan in de origineletoestand. Hammink is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ookgenaamd verplicht.

Artikel 16: Garantie
16.1
Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Hammink aande opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bijnormaal gebruik ontstaan. De garantie van Hammink geldt niet indien de foutenhet gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan vanmateriaal- en fabricagefouten of indien Hammink na overleg met de opdrachtgevergebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
16.2
Voor alle goederen en materialen die Hammink niet zelf vervaardigd verleent hijnooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantiewordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, dezeworden in rekening gebracht.
16.3
Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- respectievelijk importeurs- ofgroothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gesteldegarantiebepalingen.

Artikel 17: Retentierecht
17.1
Wanneer Hammink goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hijgerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten diehij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever, tenzijde opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
17.2.
Het in het eerste lid van dit artikel genoemde recht komt Hammink eveneens toeterzake onbetaald gebleven facturen uit hoofde van andere overeenkomsten metdezelfde opdrachtgever.

Artikel 18: Aansprakelijkheid
18.1.
Hammink is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochtenontstaan als direct of indirect gevolg van:a. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden omschreven;b. daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan welandere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
18.2.
Hammink is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel totmaximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal enmaterieel alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/ofderden, voorzover ontstaan door grove schuld van Hammink of van hen, die doorHammink te werk zijn gesteld.
18.3.
Hammink is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade van eenopdrachtgever.

Artikel 19: Overmacht
Buitengewone omstandigheden, zoals onder anderen stormschade en anderenatuurrampen, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijkewerkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het landvan herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging vangoederen bij transport naar Hammink of de opdrachtgever, niet of niet tijdigelevering van goederen door leveranciers van Hammink, ex- en importverboden,gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enigeoverheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen vanvervoer van Hammink danwel in de middelen van vervoer van derden, hetopleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in defeitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Hammink overmacht op, diehem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgeverenigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doengelden.Hammink is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigenbeoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten,respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebbenopgehouden te bestaan.Artikel 

20: Eigendomsvoorbehoud
20.1.
Zolang Hammink geen volledige betaling inzake van een overeenkomst vanpartijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverdegoederen, eigendom van Hammink.
20.2.
Hammink heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen,indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hijliquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat vanfaillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
20.3.
Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverdegoederen, met uitzondering van de normale bedrijfsvoering, zijn de opdrachtgeververboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
20.4.
Zolang opdrachtgever de van Hammink gekochte goederen onder zich heeft, maardaarvan nog niet de eigendom bezit, is opdrachtgever verplicht op straffe vanschadevergoeding, die goederen deugdelijk te verzekeren en op te slaan.

Artikel 21: Wanprestatie en ontbinding
21.1.
Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze toerekenbaar tekortschiet in denakoming van zijn contractuele verplichtingen, zal hij daarvoor alleen reedsingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
21.2.
Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Hammink in geval vaneen situatie in lid 1 van dit artikel het recht hebben de gesloten overeenkomst op teschorten, danwel deze geheel of ten dele buitengerechtelijk te ontbinden middelseen aangetekend schrijven, zulks te zijner keuze.
21.3.
De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Hammink eveneens, indien deopdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijnfaillissement wordt aangevraagd, indien hij surceance van betaling heeftaangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen,zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordtovergenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon teverlaten, of een aanvraag heeft gedaan tot toepassing van het bepaalde in de WetSchuldsanering Natuurlijke Personen. In al deze gevallen zullen alle vorderingendie Hammink op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.Artikel 22: Betaling
22.1.
Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na indiening van de nota, tenzijschriftelijk anders is overeengekomen.
22.2.
Hammink is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen degestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad 1,25% per maand danwel gedeelte van een maand te berekenen, gerekend vanaf de dagvan verzending van de facturen.
22.3.
Hammink is voorts gerechtigd, buiten hoofdsom en rente om van de opdrachtgeveralle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betalingveroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat,zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. Ingeval van ontbindingvan de overeenkomst is Hammink voorts gerechtigd schade te vorderen vanopdrachtgever die ontstaat door het verkopen van de goederen die deel uitmaaktenvan de ontbonden overeenkomst tegen een lagere prijs als met de oorspronkelijkeopdrachtgever was overeengekomen.
22.4.
De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd metde rente, met een minimum van € 100,-. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkelefeit dat Hammink zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootteen de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23: Toepasselijk recht
Op alle door Hammink gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen isuitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/ofhandelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24: Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten,daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor deBurgerlijke rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van Hammink, indien dezedit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke rechter daartoewettelijk bevoegd is.